ترانسفورماتور چیست؟
اصول کار ترانسفورماتور (زیرنویس فارسی)
آموزش کامل ساخت ترانسفورماتور (زیرنویس فارسی)